Kinija neigia sulaikiusi pogrindžio vyskupą
Vie­nas Ki­ni­jos re­li­gi­jų rei­ka­lų ad­mi­nis­tra­ci­jos par­ei­gū­nas an­tra­die­nį pa­nei­gė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo trum­pam su­lai­ky­tas pog­rin­dy­je vei­kian­tis vys­ku­pas Vin­cen­tas Guo Xi­ji­nas.

Maždaug 12 mln. Kinijos katalikų yra pasidaliję į vyriausybės valdomą asociaciją, kurios dvasininkus parenka formaliai ateistinė Komunistų partija, ir Vatikanui lojalią pogrindinę Bažnyčią.

Pekinas ir Vatikanas 1951 metais nutraukė diplomatinius santykius. Nors jų ryšiai pagerėjo, kai ėmė gausėti Kinijos katalikų, Šventasis Sostas ir Kinija nesutaria dėl vyskupų skyrimo. Praėjusią savaitę Vatikanas atmetė Pekino užuominas, esą netrukus dėl to bus susitarta.

Paklaustas, kodėl Pekinas atsisako leisti Vatikanui laisvai skirti kinų vyskupus, Valstybinės religijų reikalų administracijos pareigūnas Chenas Zongrongas atsakė, kad Kinija nepritaria užsienio kišimuisi į religinius vidaus reikalus.

Vyskupą V. Guo Xijiną pareigūnai pirmą kartą sulaikė kovo 26 dieną. Jį paleido maždaug po paros. Praėjusią savaitę dvasininkas taip pat buvo priverstas kuriam laikui vykti į Siameno miestą už daugiau kaip 200 km nuo savo vyskupijos.

V. Guo Xijiną, pietrytinės Fudziano provincijos vyskupą, pripažįsta Vatikanas, bet ne Kinijos valdžia. Vis dėlto Vatikanas ragina jį užleisti vietą Kinijos komunistų vyriausybės parinktam prelatui. Kai kas nuogąstauja, kad nuolaidos Kinijai gali neigiamai atsiliepti tikintiesiems, kurių daugelis ilgus metus kentė persekiojimą už lojalumą popiežiui.