Katalonijos parlamentas išsirinko pirmininką
Ka­ta­lo­ni­jos įsta­ty­mų lei­dė­jai tre­čia­die­nį sa­vo par­la­men­to pir­mi­nin­ku iš­si­rin­ko se­pa­ra­tis­ti­nių pa­žiū­rų vei­kė­ją, įgy­ven­din­da­mi ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų pla­ną su­grą­žin­ti į re­gio­no pre­zi­den­to pos­tą Car­le­są Puig­de­mont'ą, šiuo me­tu pa­si­trau­ku­sį į Bel­gi­ją.

Kairiosios respublikonų partijos ERC narys Rogeris Torrentas buvo išrinktas asamblėjos pirmininku 65 balsais prieš 56. Per balsavimą aštuonios vietos salėje buvo tuščios – jų šeimininkai yra įkalinti dėl savo vaidmens Katalonijos nepriklausomybės kampanijoje arba pabėgę į Belgiją.