Kanados žvalgybai neleista vykdyti... žvalgybos
Ka­na­dos sau­gu­mo žval­gy­bos tar­ny­ba (CSIS) ne­ga­li rink­ti in­for­ma­ci­jos už ša­lies ri­bų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ky­la aiš­kus pa­vo­jus na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, pa­skel­bė fe­de­ra­li­nis teis­mas, at­me­tęs agen­tū­ros pra­šy­mą leis­ti už­siim­ti šia veik­la.

CSIS prašė suteikti įgaliojimą rinkti informaciją, susijusią su neįvardyta užsienio valstybe, sakoma Otavos teismo paskelbtoje bylos santraukoje, su kuria penktadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

Šis leidimas buvo reikalingas, nes įstatymai numato, kad agentūra gali vykdyti užsienio žvalgybos operacijas, bet tik Kanados teritorijoje.

Agentūros prašymas išplėsti jos įgaliojimus buvo atmestas.

„Man neleidžiama suteikti įgaliojimus ekstrateritorinei veiklai, nes parlamentas aiškiai man nesuteikė galios tai padaryti, remiantis savo jurisdikcija išduoti leidimus“, – sakoma trečiadienį priimtoje Kanados federalinio teismo teisėjo Simono Noelio nutartyje. Šis dokumentas yra prieinamas internetu, bet yra smarkiai apkarpytas.

„Geografinio apribojimo tikslas buvo uždrausti Tarnybai vykdyti panašią į (Jungtinių Valstijų) CŽV (Centrinės žvalgybos valdybos) kontroversišką agresyvią „slaptą“ ir „puolamąją“ veiklą užsienyje“, – argumentavo S. Noelis.

Teisėjas atsisakė patenkinti CSIS prašymą, nors teisingumo ministrė Jody Wilson-Raybould ragino tokius įgaliojimus suteikti.

S. Noelis pažymėjo, kad geografiniu apribojimu siekiama „sumažinti politinę, diplomatinę ir moralinę užsienio žvalgybos duomenų rinkimo riziką, nes tai potencialiai gali pažeisti tarptautinę teisę, užsienio šalių vidaus įstatymus ir lemti nepagarbą Kanados tarptautinei reputacijai ir gynybos politikai“.

„Parlamentas, o ne teismas turėtų būti įpareigotas spręsti dėl šių daugiaplanių politikos klausimų, darančių poveikį toli už mūsų sienų“, – sakoma teismo išvadoje.

CSIS kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti padėtį.

Ši Federalinio teismo nutartis – jau antroji, susijusi su CSIS veikla per trumpesnį nei trejų metų laikotarpį. 2016 metų lapkritį teismas nutarė, kad agentūros vykdytas per platus duomenų apie piliečius rinkimas, kai nėra konkrečių įtarimų dėl grėsmių nacionaliniam saugumui, yra neteisėtas.

Kanada, kartu su JAV, Didžiąja Britanija, Australija ir Naująja Zelandija, priklauso vadinamajam „Penkių akių“ žvalgybos tarnybų aljansui.

Buvusio JAV Nacionalinio saugumo agentūros kontraktininko Edwardo Snowdeno (Edvardo Snoudeno) 2013 metais nutekintas didžiulis konfidencialių dokumentų paketas atskleidė, kad šio klubo narės sąmoningai šnipinėjo šalių sąjungininkių piliečius ir dalijosi informacija, apeidamos įstatymus, draudžiančius rinkti duomenis apie savus piliečius.