Kaliningradietis: Kremliui pavyko apkvailinti daug krašto gyventojų
Ar­ti­miau­sias Lie­tu­vai Ru­si­jos re­gio­nas – Ka­li­ning­ra­do sri­tis pa­sta­rai­siais me­tais nag­ri­nė­ja­ma dau­giau­siai per ka­ri­nę pri­zmę, o in­for­ma­ci­jos apie vi­di­nius sri­ties pro­ce­sus gau­na­me ma­žai. Kaip LŽ tei­gė iš šio re­gio­no Vil­niu­je ap­si­lan­kęs ak­ty­vis­tas, sri­ty­je yra ne vie­nas po­li­ti­nis ka­li­nys ir nors ka­li­ning­ra­die­čių mąs­ty­se­na la­bai ski­ria­si nuo „di­džio­sios“ Ru­si­jos, Krem­liaus pro­pa­gan­dos „u­ra – pa­trio­tiz­mui“ pa­vy­ko apk­vai­lin­ti daug sri­ties gy­ven­to­jų.

„Aktyvistai – regionininkai“ – palyginti naujas reiškinys daugelyje Rusijos miestų. Opozicinėms organizacijoms praktiškai neturint jokios galimybės vykdyti veiklos, radosi žmonių, kurie veikia pavieniui, kartais burdamiesi aplinkosaugos, antikorupcijos ir kitokiems projektams. Nors jie paprastai nekelia politinių reikalavimų ir nedeklaruoja priešiškumo Kremliaus valdžiai, jie taip pat patiria valdžios represijas.

„Šiuo metu Kaliningrade kali ir regiono aktyvistai ir žurnalistai, kaip kad vieno seniausių prieš korupciją kovojančio laikraščio „Novyje koliosa“ steigėjas Igoris Rudnikovas. Tai žmonės, kurie nebijo garsiai sakyti tiesą“, – LŽ teigė Vladimiras Petrovas.

Pasak jo, Kaliningrado srityje nepamirštos ir tokios idėjos, kaip istorinių pavadinimų sugrąžinimas. „Mūsų regionui seniai laikas dekomunizuotis. Nesiūlome griauti paminklų kareiviams, bet „čekistų“ garbinimą laikas baigti. Pradėti reikia nuo Lenino ir Kalinino, taigi, geriausia pradžia būtų pakeisti srities centro pavadinimą ir grąžinti jam istorinį vardą“, – sakę LŽ pašnekovas.

Anot aktyvisto, valdžia reaguoja į tokius lūkesčius ir stiprina propagandos sklaidą. Pavyzdžiui, po Krymo aneksijos 2014 metais, pergalės dienos proga miestą imta gausiai puošti komunistine simbolika, ko anksčiau kaliningradiečiai nematė.

„Propaganda užtvindė net mokyklas ir vaikų darželius – vaikus rengia kariškomis uniformomis, organizuoja jiems „patriotinius“ renginius“, pasakojo Vladimiras Petrovas.

Paklaustas, kaip patys kaliningradiečiai vertina aplinkines šalis neraminantį srities militarizavimą, Vladimiras Petrovas teigė, kad tai vyksta iš tiesų, tačiau daugeliui žmonių „propagandos šydas uždengė akis“. „Žmonės nesupranta, kas gali nutikti mūsų regionui, jei prasidėtų Rusijos konfliktas su civilizuotu pasauliu. Tačiau yra kvailių, manančių, kad turėti pašonėje branduolinį ginklą – šaunu, nes esą dėl to mūsų visi bijo.“, – sakė LŽ pašnekovas.

„Anksčiau atstovavau dabar jau uždraustą „Baltijos respublikonų partiją“, bet ir šiandien aš ir kiti regiono aktyvistai prieštaraujame karšto militarizacijai. Deja, po Krymo aneksijos ji tik intensyvėja“, – teigė Vladimiras Petrovas.

„Kaliningradiečiai visada mąstė kitaip, nei dauguma rusų, bet Putino propagandai pavyko apkvailinti nemažai žmonių, kuriems patriotizmu tapo užsiklijuoti lipduką „Į Berlyną!“ ant savo vokiškos mašinos. Gerai, kad jaunimas mažai tiki šiomis nesąmonėmis. Daugybė jaunuolių mokosi užsienio kalbų, studijuoja Europos universitetuose. Mes – kitokie“, – sakė aktyvistas.

Žmonės nesupranta, kas gali nutikti mūsų regionui, jei prasidėtų Rusijos konfliktas su civilizuotu pasauliu. Tačiau yra kvailių, manančių, kad turėti pašonėje branduolinį ginklą – šaunu.

Militarizacija ir propaganda – ne vienintelės regiono bėdos, kaip teigė LŽ pašnekovas. „Mūsų regionas generuoja didžiules pajamas, tačiau viskas iškeliauja į Maskvą, o į Kaliningradą grįžta trupiniai, kuriuos išvagia regiono valdžia“, – tvirtino pašnekovas.

„Mūsų regionas pajėgus pats save išlaikyti ir mes norime daugiau finansinio savarankiškumo, bet Maskva nori sukurti čia paklusnią visuomenę, kuri tik dirbtų, mokėtų mokesčius ir neuždavinėtų nereikalingų klausimų“, – sakė Vladimiras Petrovas.

Nepaisant to, kokias problemas išdrįsta akcentuoti srities gyventojai arba kokius reikalavimus jie bekeltų, spaudimą patiria visi be išimties. Neįmanoma registruoti jokių visuomeninių organizacijų, o pavieniai aktyvistai vis dažniau atsiduria už grotų, pasakojo LŽ pašnekovas. „Politiniai kaliniai Kaliningrade – ne mitas. Norime, kad jų vardai būtų kuo plačiau žinomi. Tai – Aleksandras Šulevičius, Igoris Ivanovas, Aleksandras Mamajevas, Aleksandras Petrovskis ir kiti. Neseniai, FSB tvirtinimu, nusižudė verslininkas Aleksandras Zakanskis, bet saugumiečių versija mes netikime ir manome, kad jis buvo nužudytas“, – LŽ pasakojo Kaliningrado visuomenininkas.