Kabule – naujas mirtininko išpuolis
Ka­bu­le mir­ti­nin­kui pir­ma­die­nį su­sisp­rog­di­nus prie vie­nos mi­nis­te­ri­jos pa­sta­to žu­vo ma­žiau­siai 12 žmo­nių, dar 31 bu­vo su­žeis­tas, pra­ne­šė par­ei­gū­nai. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Wa­hee­das Maj­ro­has pa­tei­kė nau­jau­sią au­kų skai­čių po spro­gi­mo, prie Kai­mo at­kū­ri­mo ir plė­tros mi­nis­te­ri­jos pa­grin­di­nių var­tų drioks­te­lu­sio prieš 13 val. vie­tos (11 val. 30 min. Lie­tu­vos) lai­ku, dar­buo­to­jams ei­nant iš pa­sta­to dėl Ra­ma­da­no anks­čiau bai­gus dar­bą.

Policijos atstovas Hashmatas Stanikzai anksčiau sakė, kad „kažkiek darbuotojų“ žuvo arba buvo sužeisti.

„Mirtininkas detonavo sprogmenų prikimštą liemenę prie ministerijos įėjimo vartų... užmušė ir sužeidė kažkiek ministerijos darbuotojų“, – H. Stanikzai sakė naujienų agnetūrai AFP.

Atakos metu pastate buvę ministerijos darbuotojai patvirtino girdėję sprogimą.

„Sprogimas prie ministerijos išėjimo vartų“, – AFP sakė ministerijos ryšių departamento direktorius Daudas Naimi.

Pasak jo, žuvo mažiausiai šeši žmonės, dar apie 30 buvo sužeista, bet šios informacijos kol kas nebuvo įmanoma patvirtinti.

„Išgirdau galingą sprogimą, kai buvau savo biure“, – kitas darbuotojas sakė AFP.

„Daugume mano bendradarbių tuo metu baigė darbą ir ėjo namo. Nerimauju dėl savo kolegų. Mums kol kas liepta pasilikti viduje“, – pridūrė jis.