Jungtinės Tautos atmetė JAV prezidento kandidatą
Jung­ti­nių Tau­tų Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (IOM) vals­ty­bės na­rės penk­ta­die­nį at­me­tė JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po iš­kel­tą kan­di­da­tą į ins­ti­tu­ci­jos ge­ne­ra­li­nius di­rek­to­rius, iš­si­ža­dė­da­mos is­to­ri­nio JAV val­dy­mo.

Kenas Isaacsas, sulaukęs kaltinimų antimusulmonišku šališkumu, buvo eliminuotas po trijų balsavimo ratų, pranešė vienas šaltinis, tiesiogiai susipažinęs su rezultatais.

Dabar dėl posto varžysis portugalų politikas ir buvęs ES komisaras Antonio Vitorino ir dabartinė IOM vadovo pavaduotoja Laura Thompson.