JT tyrėjų kaltinimus vadina šališkais priešiškais ir melagingais
Esa­ma įro­dy­mų, kad Iz­rae­lis rea­guo­da­mas į 2018 me­tų pro­tes­tus Ga­zos Ruo­že įvyk­dė nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui, nes snai­pe­riai tai­kė­si į aiš­kiai at­pa­žįs­ta­mus vai­kus, svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jus ir žur­na­lis­tus, ro­do ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­tas Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mas ty­ri­mas. Tuo me­tu  Iz­rae­lis at­me­tė ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­tas Jung­ti­nių Tau­tų ty­ri­mo iš­va­das ir pa­va­di­no jas „prie­šiš­ko­mis, me­la­gin­go­mis ir ša­liš­ko­mis“.

„Izraelio kariai įvykdė tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų. Kai kurie iš šių pažeidimų gali prilygti karo nusikaltimams ar nusikaltimams žmoniškumui“, – pareiškime nurodė JT nepriklausomos protestų okupuotoje palestiniečių teritorijoje tyrimo komisijos pirmininkas Santiago Cantonas.

„Izraelis visiškai atmeta šią ataskaitą“, – sakoma užsienio reikalų ministro Israelio Katzo pareiškime.

Pasak tyrėjų, Izraelio kariai tyčia šaudė į civilius per palestiniečių demonstracijas, kurių metų žuvo 189 žmonės.

Žmogaus teisių tarybos įgaliota komisija nurodė, kad kariuomenės snaiperiai koviniais šoviniais nušovė ar pašovė daugiau kaip 6 tūkst. žmonių, tarp kurių yra „realios grėsmės“ nekėlusių civilių.

Komisija pripažino, kad su tomis demonstracijomis prie sieną žyminčios tvoros buvo susijęs reikšmingas smurtas, bet sakė, kad tai neprilygo kovinėms kampanijoms. Tokiu būdu komisija iš esmės atmetė Izraelio pareiškimus dėl palestiniečių ginkluotų grupių „teroristinės veiklos“.

Komisija taip pat kaltino Gazos Ruožą valdantį palestiniečių judėjimą „Hamas“ neužkirtus kelio padegamųjų aitvarų naudojimui protestų metu.