JT rezoliucijos dėl Gazos projekte siūloma pradėti „tarptautinę apsaugos misiją“
 Ku­vei­tas ke­tu­rio­li­kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rių iš­pla­ti­no re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­ria­me ra­gi­na­ma pa­les­ti­nie­čių ap­sau­gai į Ga­zą iš­siųs­ti „tarp­tau­ti­nę ap­sau­gos mi­si­ją“, penk­ta­die­nį pa­skel­bė nau­jie­nų agen­tū­ra AFP, su­si­pa­ži­nu­si su re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to teks­tu.

Rezoliucijos projekte „raginama imtis priemonių palestiniečių civilių gyventojų saugumui ir apsaugai užtikrinti“ ir „išsiųsti tarptautinę apsaugos misiją“.

Rezoliucijos projektas buvo paruoštas po to, kai pirmadienį prie Gazos Ruožo sienos nuo Izraelio pajėgų ugnies žuvo 60 palestiniečių.