JT pasiuntinys atvyko į Jemeną palaikyti paliaubų
JT spe­cia­lu­sis pa­siun­ti­nys Je­me­nui šeš­ta­die­nį at­vy­ko į sos­ti­nę Sa­ną de­ry­bų dėl griež­tes­nio pa­liau­bų lai­ky­mo­si ša­lies stra­te­giš­kai svar­bia­me Chu­dai­dos uos­ta­mies­ty­je, pra­ne­šė vie­nas nau­jie­nų agen­tū­ros AFP fo­tog­ra­fas.

Martinas Griffithsas ruošiasi deryboms su husių sukilėlių lyderiais ir vėliau turi išvykti į Saudo Arabijos sostinę Rijadą susitikimo su Jemeno vyriausybės atstovais.

Jis taip pat susitiks sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje su olandų dimisijos generolu Patricku Cammaertu, kuriam JT pavedė vadovauti paliaubų stebėsenos komitetui.

M. Griffithsas atvyko į Chudaidą tuo metu, kai paliaubų daugiausiai laikomasi, nors kartais pranešama apie pavienius susirėmimus, o abi konflikto šalys dėl jų apsikeičia kaltinimais.

Jemeno vyriausybė neseniai kreipėsi į JT Saugumo Tarybą kaltindama husius paliaubų pažeidimais. Sukilėliai savo ruožtu teigia, kad Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos lėktuvai nedideliame aukštyje skrieja virš miesto.

Karas tarp Irano remiamų šiitų husių ir prezidentui Abedrabbo Mansourui Hadi ištikimų pajėgų eskalavosi 2015 metų kovą, kai valstybės vadovas pabėgo į Saudo Arabiją, o Rijado vadovaujama koalicija įsikišo į šį konfliktą.

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo tada karas Jemene nusinešė apie 10 tūkst. žmonių gyvybių, bet žmogaus teisių grupės teigia, kad tikrasis aukų skaičius gali būti penkeriopai mažesnis.