JT konferencija priėmė migracijos paktą
Ma­ro­ke vyks­tan­ti Jung­ti­nių Tau­tų kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį pri­ėmė mig­ra­ci­jos pa­ktą, da­ly­vau­jant apie 150 ša­lių ly­de­riams ir at­sto­vams, nors kai ku­rios vals­ty­bės ne­su­ti­ko jam pri­tar­ti, stip­rė­jant prieš mig­ran­tus nu­kreip­tam po­pu­liz­mui.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė, kad ši sutartis yra „gairės, turinčios užkirsti kelią kančioms ir chaosui“. Jis taip pat stengėsi išsklaidyti kelis su JT paktu susijusius „mitus“, įskaitant pareiškimus, kad ši tarptautinė organizacija įgis galią primesti migracijos politiką savo narėms.

Pasaulinė saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutartis, liepą baigta rengti JT po pusantrų metų trukusių derybų, buvo oficialiai priimta Marakeše, prasidėjus dvi dienas truksiančiai konferencijai.

JT susitarime išdėstyti 23 tikslai dėl legalios migracijos ir geresnio migracijos srautų tvarkymo, migruojančių žmonių visame pasaulyje skaičiui padidėjus 250 milijonų. Tai sudaro 3 proc. visų pasaulio gyventojų.

Praėjusį gruodį Jungtinės Valstijos nutraukė dalyvavimą šio pakto ruošime. JT sutartį atmetė dar kelios šalys, tarp jų Australija, Austrija, Bulgarija, Čekija, Izraelis, Lenkija, Slovakija ir Šveicarija.