JT Generalinė Asamblėja priėmė pasaulinį susitarimą dėl migracijos
JT Ge­ne­ra­li­nė Asamb­lė­ja tre­čia­die­nį pri­ėmė kon­tro­ver­siš­ką pla­taus už­mo­jo mig­ra­ci­jos pa­ktą, ku­rį per bal­sa­vi­mą at­me­tė pen­kios vals­ty­bės, įskai­tant Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir Veng­ri­ją.

Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos yra pirmas tarptautinis paktas, skirtas šiai problemai spręsti, tačiau šis dokumentas nėra teisiškai įpareigojantis.

Už susitarimą balsavo 152 valstybės. Be dviejų minėtų šalių dokumentui nepritarė Izraelis, Čekija ir Lenkija, o dar 12 valstybių susilaikė.

Šį kartą balsų už buvo mažiau nei per anksčiau šį mėnesį Maroke vykusią konferenciją, kur 164 šalys bendru sutarimu pritarė susitarimui.

Galutinai priimtas JT paktas numato geresnį atsaką į neretai pavojingą ir neteisėtą žmonių judėjimą per sienas, pavertusį žmonių kontrabandą tikra pasauline pramone. Be to, teisės aktu siekiama suteikti daugiau galimybių ekonominės gerovės ieškantiems žmonėms.