JK vyriausybė atskleidžia galimą tolesnę „Brexit“ eigą
Pri­pa­žin­da­ma, kad „Bre­xit“ pro­ce­sas įstri­go, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bė ža­da par­la­men­ta­rams su­reng­ti vir­ti­nę bal­sa­vi­mų spren­džiant, ką da­ry­ti to­liau, jei­gu iki ki­tos sa­vai­tės Bend­ruo­me­nių Rū­mai ne­pri­tars sky­ry­bų su Eu­ro­pos Są­jun­ga su­si­ta­ri­mui.

Nors premjerei Theresai May po ilgų derybų pavyko susitarti su Briuseliu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES sąlygų, tačiau britų parlamentas jau dukart atmetė šį susitarimą.

Iki numatytos oficialių kovo 29-osios skyrybų datos likus vos 15 dienų, vėliau ketvirtadienį parlamentas turėtų balsuoti dėl siūlymo atidėti išstojimą.

Th. May leido suprasti, kad ji ketina dar kartą bandyti laimėti parlamento paramą jos pasiektam susitarimui.

Pasak vicepremjero Davido Lidingtono, jeigu jis bus atmestas, vyriausybė surengs balsavimus kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, „siekdama daugumos (palaikymo) einant toliau“.