Jimas Mattisas atvyko iš anksto neskelbto vizito į Afganistaną
JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ji­mas Mat­ti­sas penk­ta­die­nį at­vy­ko iš anks­to ne­skelb­to vi­zi­to į Ka­bu­lą, kur su­si­tiks su pre­zi­den­tu Ash­ra­fu Gha­ni bei nau­juo­ju Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir NA­TO pa­jė­gų Af­ga­nis­ta­ne va­du.

Gynybos sekretorius šioje karo nualintoje šalyje lankosi praėjus kiek daugiau nei metams po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė atnaujintą strategiją Afganistanui, kurioje numatyta į šalį atsiųsti tūkstančius papildomų amerikiečių karių.