Jeruzalės Kristaus kapo bažnyčioje katalikai švenčia Velykas
Šim­tai krikš­čio­nių sek­ma­die­nį šven­čia Ve­ly­kas Je­ru­za­lės Kris­taus ka­po baž­ny­čio­je, pa­sta­ty­to­je to­je vie­to­je, kur, kaip ti­ki­ma, bu­vo nu­kry­žiuo­tas, pa­lai­do­tas ir pri­si­kė­lė Jė­zus Kris­tus.

Tikintieji sekmadienį meldėsi ir giedojo šioje XII amžiaus bažnyčioje Jeruzalės senamiestyje, prie jos viduje esančios kapo koplytėlės (edikulos), pastatytos virš olos, kurioje, kaip teigia tradicija, po nukryžiavimo buvo palaidotas Kristus.

Pernai kalkakmenio ir marmuro edikula buvo baigta restauruoti; restauracijos metu buvo pašalintos laiko paliktos vandens ir žvakių dūmų žymės.

Katalikams švenčiant Velykas, krikščionys ortodoksai mini Verbų sekmadienį. Abi denominacijos, kurios akylai saugo skirtingas bažnyčios, pastatytos ant IV amžiaus struktūros liekanų, dalis, surengė atskiras pamaldas, vienas po kitų.