JAV suimta numanoma Rusijos slaptoji agentė Butina prisipažino
Ru­si­jos pi­lie­tė Ma­ri­ja Bu­ti­na, Jung­ti­nių Vals­ti­jų įta­ria­ma esant Mask­vos vy­riau­sy­bės slap­tą­ja agen­te, ket­vir­ta­die­nį pa­da­rė kal­tės pri­pa­ži­ni­mo par­eiš­ki­mą dėl są­moks­lo per po­sė­dį fe­de­ra­li­nia­me teis­me Va­šing­to­ne.

M. Butina stojo prieš teismą sudariusi susitarimą su prokurorais. Pagal šį susitarimą ji pripažino, kad mėgino infiltruotis į įtakingą Nacionalinę šaulių asociaciją (NRA) ir perduoti vienam Rusijos vyriausybės pareigūnui žvalgybos duomenų apie Amerikos politikus.

Ši byla, susijusi su 30-mete teisės turėti šaunamųjų ginklų aktyviste, padėjo geriau suprasti, kaip Maskva mėgina daryti įtaką Amerikos politikai. Vis dėlto M. Butinos byla nėra susijusi su specialiojo prokuroro Roberto Muellerio atliekamo tyrimo dėl prezidento Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos galimo susimokymo su Maskva pakreipti 2016 metų balsavimą respublikonų kandidato naudai.

M. Butina sutiko bendradarbiauti su tyrėjais. Moteris laikoma suimta, kol teismas paskirs jai bausmę.