JAV skelbia sankcijas Pchenjaną palaikančioms kinų kompanijoms
Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos pa­skel­bė nau­jas sank­ci­jas Šiau­rės Ko­rė­jos ir Ki­ni­jos fir­moms bei as­me­nims už par­amą Kim Jong-Uno re­ži­mui bei jo bran­duo­li­nio gink­la­vi­mo­si prog­ra­mai.

JAV iždo paskelbtame sąraše yra Šiaurės Korėjos bendrovės bei bankai, daugiausia įkurti Kinijoje bei Rusijoje, Šiaurės Korėjos laivininkystės bendrovės bei šeši specialūs laivai, taip pat ir dvi Kinijos prekybos firmos. Sankcijos taikomos 9 juridiniams ir 16 fizinių asmenų.

„Iždas ir toliau sistemingai taikosi į asmenis ir subjektus, finansuojančius Kim Jong-Uno režimą, jo ginklavimosi programas, taip pat pareigūnus, prisidėjusius prie sankcijų Šiaurės Korėjai vengimo schemų“, – sakoma JAV iždo sekretoriaus Steveno Mnuchino pareiškime.