JAV: Rusija „esmingai pažeidinėja“ branduolinių ginklų sutartį
Ru­si­ja ir to­liau „es­min­gai pa­žei­di­nė­ja“ Vi­du­ti­nio nuo­to­lio bran­duo­li­nių pa­jė­gų (INF) su­tar­tį, an­tra­die­nį par­eiš­kė Jung­ti­nės Vals­ti­jos, taip pa­di­din­da­mos ti­ki­my­bę, kad Va­šing­to­nas įgy­ven­dins gra­si­ni­mus at­si­sa­ky­ti šios su­tar­ties dėl įta­ria­mų Mask­vos pa­žei­di­mų.

JAV ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo sekretoriaus pavaduotoja Andrea Thompson sakė, jog susitikimas Ženevoje, kurio tikslas buvo išspręsti ginčą dėl pakto, „nuvylė, nes yra aišku, kad Rusija toliau esmingai pažeidinėja šią sutartį“.

INF susitarimą 1987 metais pasirašė tuometis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir paskutinis Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas. Ši sutartis draudžia Amerikai ir Rusijai turėti nuo žemės paleidžiamų raketų, galinčių nuskrieti 500–5 500 kilometrų, ir jų paleidimo sistemų.