JAV ruošiamasi įvykdyti pirmąją 2019 metų egzekuciją
 Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se tre­čia­die­nį ruo­šia­ma­si įvyk­dy­ti pir­mą­ją šių me­tų eg­ze­ku­ci­ją – mir­ties baus­mė skir­ta vy­rui, nu­teis­tam už po­li­ci­nin­ko nu­žu­dy­mą prieš 30 me­tų.

Remiantis teismo dokumentais ir vietos žiniasklaidos pranešimais, 61 metų Robertas Mitchellas Jenningsas 1988 metais vienoje suaugusiųjų knygų parduotuvėje nušovė Elstoną Howardą mėgindamas jį apiplėšti.

Jei teismas nenuspręs paskutinę minutę atidėti mirties bausmės vykdymą, nuteistajam bus suleista mirtina injekcija Teksaso Hantvilio kalėjime.

Būdamas 24 metų E. Howardas norėjo suimti tos parduotuvės, neteisėtai rodžiusios pornografinius filmus, darbuotoją, kai į vidų įėjo R. M. Jenningsas, kiek anksčiau apiplėšęs netoliese esantį filmų suaugusiems kino teatrą.

Užpuolikas priėjo prie E. Howardo ir paleido į jį dvi kulkas.

Pareigūnui pargriuvus ant žemės R. T. Jenningsas dar kartą šovė ir ketino pasprukti iš įvykio vietos automobilyje, kuriame papasakojo savo bendrininkui, kad nušovė „apsaugininką“.

Bendrininkas liepė R. T. Jenningsui nedelsiant išlipti ir, jam atsisakius, pašovė vyrą į ranką. Tuomet R. T. Jenningsas nuvyko į ligoninę, kur buvo suimtas.

Nuo 1989 metų, kai buvo paskelbtas nuosprendis, jis pateikė kelias apeliacijas. R. T. Jenningso šalininkai prašydami suteikti jam malonę atkreipė dėmesį į jo sunkią vaikystę ir protinę negalią.

Šią savaitę teismas atmetė R. M. Jenningso naujausią skundą, kuriame buvo akcentuojami jo gynybos trūkumai ankstesniuose bylos nagrinėjimuose.

Myriop pasmerkto vyro advokatai siekia, kad Aukščiausiasis Teismas atidėtų egzekuciją. Teisėjai turi priimti sprendimą vėliau trečiadienį.

Pernai Jungtinėse Valstijose buvo įvykdyta 25 mirties bausmių, iš jų 13 – Teksaso valstijoje.