JAV prezidentas nurodė supaprastinti kibernetinio ginklo panaudojimo procedūrą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė įsa­ką, įpa­rei­go­jan­tį iš nau­jo aps­vars­ty­ti di­rek­ty­vą, nu­ma­tan­čią, ka­da ir kaip Jung­ti­nės Vals­ti­jos ga­li pa­nau­do­ti ki­ber­ne­ti­nius gink­lus prieš sa­vo prieš­inin­kus, pra­ne­šė dien­raš­tis „The Wall Street Jour­nal“.

D. Trumpo pirmtako Baracko Obamos pasirašyta įslaptinta 20-oji prezidentinės politikos direktyva yra planas, kaip turi būti užtikrinamas JAV kibernetinis saugumas. Joje apibrėžiama, kaip federalinės agentūros turi koordinuoti veiksmus iškilus grėsmėms kibernetinėje erdvėje.

Kaip rašo „The Wall Street Journal“, D. Trumpo įsaku „panaikinami apribojimai“, kokiomis sąlygomis JAV vyriausybė gali nuspręsti „panaudoti kibernetinius ginklus prieš savo priešininkus“.

Laikraštis pridūrė, kad jo šaltiniai negalėjo pateikti daugiau detalių apie šių pakeitimų pobūdį, bet pripažino, kad įsakas buvo pasirašytas.

„The Wall Street Journal“ citavo vieną administracijos pareigūną, sakiusį, kad D. Trumpo įsakas žymi „ryžtingą žingsnį į priekį“, galinti atverti kelią imtis kovinių operacijų, užkirsti kelią kitų šalių kišimuisi į JAV rinkimus bei amerikiečių intelektinės nuosavybės vagystėms.

Laikraščio duomenimis, D. Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas nuo savo darbo pradžios pasisakydavo už 20-osios direktyvos pakeitimą.