JAV pasveikino nepriklausomos Ukrainos bažnyčios įkūrimą
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį pa­svei­ki­no nau­jai su­vie­ny­tą Ukrai­nos Or­to­dok­sų Baž­ny­čią, at­si­sa­kiu­sią pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos, o pa­sta­ro­ji iš­reiš­kė pyk­tį dėl šio at­sis­ky­ri­mo.

JAV Valstybės departamentas išsiuntė sveikinimus naujosios Bažnyčios vadovui metropolitui Epifanijui ir pavadino po 300 metų nutrūkusį Maskvos dominavimą „istoriniu momentu Ukrainai“.

„Jungtinės Valstijos ir toliau tvirtai remia Ukrainą bei gerbia tikėjimo laisvę, nevaržomą išorinio kišimosi“, – pareiškime nurodė Valstybės departamento atstovas Robertas Palladino.

„Teisė į tikėjimo laisvę taikoma visiems ukrainiečiams, įskaitant tuos, kurie nusprendė prisijungti – ar neprisijungti – prie naujosios Ortodoksų Bažnyčios“, – pridūrė jis.

Jau kelerius metus tęsiantis konfliktui su Rusija, kuri 2014-aisiais aneksavo Krymo pusiasalį, Ukrainos prezidentas Petro Porošenka laikė autonominės Bažnyčios įkūrimą vienu pagrindinių savo uždavinių.

Rusija anksčiau apkaltino Jungtines Valstijas palaikant pasaulio stačiatikybės lyderio – Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I, su kurio Maskva protestuodama nutraukė ryšius – surengtą „provokaciją“.