JAV pasieniečiams leista tikrinti turistų prietaisus ir net savaitei juos atimti
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jos su­griež­tin­tos sau­gu­mo prie­mo­nės. Da­bar Pa­sie­nio tar­ny­bos dar­buo­to­jams su­teik­ti įga­lio­ji­mai ti­krin­ti į ša­lį at­vy­ku­sių as­me­nų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus ir ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius, skel­bia bri­tų dien­raš­tis „The Sun“.

Jungtinėse Valstijos sugriežtintos saugumo priemonės. Dabar Pasienio tarnybos darbuotojams suteikti įgaliojimai tikrinti į šalį atvykusių asmenų mobiliuosius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius, skelbia britų dienraštis „The Sun“.

Remiantis naujomis taisyklėmis, keliautojai privalo pateikti savo telefoną ir kompiuterį patikrai, jeigu JAV oro uoste to pareikalaus pasienietis. Įrenginys turi būti įjungtas ir turi būti įvestas slaptažodis.

„Pareigūnas turi teisę atlikti bazinę įrenginio patikrą. Jeigu kils kokių nors įtarimų, įrenginys gali būti patikrintas detaliau“, – rašo laikraštis.

Jeigu asmuo atsisakys įvesti slaptažodį ir atblokuoti įrenginį, jis gali būti neįleistas į Jungtines Valstijas. Be to, pareigūnas turi teisę nusavinti įrenginį laikotarpiui iki vienos savaitės.

Kaip skelbia britų dienraštis, JAV pasieniečiai tikrins atvykėlių įrenginius ir ieškos sąsajų su teroristinėmis organizacijomis, vaikų pornografijos, eksporto kontrolės normų pažeidimų bei intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų.