JAV nutraukus pagalbą palestiniečiams, 11 šalių nutarė sparčiau pateikti savo įnašus
Jung­ti­nių Tau­tų agen­tū­ra (UNR­WA), be­si­rū­pi­nan­ti pa­les­ti­nie­čių pa­bė­gė­liais, an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad Ru­si­ja, Ku­vei­tas ir dar de­vy­nios ES ša­lys nu­ta­rė pa­spar­tin­ti sa­vo įna­šų tei­ki­mą, kad bū­tų už­pil­dy­ta spra­ga, su­si­da­ran­ti Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jai nu­spren­dus smar­kiai su­ma­žin­ti fi­nan­si­nę par­amą pa­les­ti­nie­čiams.

UNRWA generalinis komisaras Pierre'as Krähenbhilis dar sakė negavęs jokių paaiškinimų apie JAV reikalaujamas reformas, matyt, politines, susijusias su JAV sprendimu pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.

UNRWA, kuri rūpinasi maždaug 5 milijonais palestiniečių pabėgėlių ir jų palikuonių, biudžetas praėjusiais metais viršijo 1 mlrd. JAV dolerių (807 mln. eurų). Iš jo finansuotos ilgalaikės programos, tarp kurių yra ir švietimas, taip pat skubios paramos fondai krizių, kaip karas Sirijoje, atvejais.

JAV lig šiol buvo didžiausia donorė, teikusi trečdalį viso biudžeto. D Trumpo administracija sulaikė pusę pirmojo šių metų įnašo, reikalaudama reformų, kaip sąlygos ateities paramai.

Taigi, šiemet D. Trumpo administracija skyrė 60 mln,. JAV dolerių, vietoj 360 mln. Jungtinių Valstijų skirtų praėjusiais metais. Pasak P. Krähenb?hlio, nėra jokio ženklo, kad JAV didintų finansavimą.

„Akivaizdu, kad mums tenka spręsti didžiulį uždavinį, kaip užpildyti tą spragą“, – sakė P. Krähenb?hlis žurnalistams Ženevoje.

UNRWA paprašius kitų donorų paspartinti savo įnašų skyrimą, atsiliepė Šveicarija, Suomija, Danija, Švedija, Norvegija, Vokietija, Rusija, Belgija, Kuveitas, Nyderlandai ir Airija; šios valstybės jau žengė žingsnius ta kryptimi, pridūrė jis. Kitos donorės dar svarsto panašius veiksmus.

„Gaunami įnašai labai svarbūs pirmaisiais mėnesiais, – sakė jis. – Žinoma, apie 300 milijonų (dolerių) trūkumui padengti reikės pajamų iš kitų šaltinių per visus metus“.

UNRWA yra paskelbusi skirsianti šiais metais 800 mln. JAV dolerių (apie 645 mln. eurų) pagalbos operacijoms Sirijoje, Vakarų Krante ir Gazos Ruože