JAV nori dirbti su Europa dėl naujo Irano branduolinio susitarimo
Jung­ti­nės Vals­ti­jos no­ri dirb­ti su sa­vo par­tne­riais Eu­ro­po­je dėl nau­jo su­si­ta­ri­mo, ku­riuo bū­tų už­kirs­tas ke­lias Ira­no „pik­ty­bi­niam el­ge­siui“, po to, kai Ame­ri­ka pa­si­trau­kė iš is­to­ri­nio Ira­no bran­duo­li­nio su­si­ta­ri­mo, sek­ma­die­nį par­eiš­kė JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo.

„Tikiuosi, kad per ateinančias kelias dienas ir savaites sugebėsime susitarti dėl susitarimo, kuris tikrai veikia, kuris tikrai apsaugo pasaulį nuo Irano blogo elgesio, o ne tik nuo jų branduolinės programos, bet ir nuo jų raketų ir jų piktybinio elgesio“, – „Fox News“ laidai sakė jis.

„Ir aš glaudžiai dirbsiu su europiečiais mėginant to pasiekti“, – pridūrė jis.