JAV generolas: Balkanams neskyrėme pakankamai dėmesio, o Rusija tuo naudojasi
JAV vals­ty­bi­nės įstai­gos ne­pa­kan­ka­mai bend­ra­dar­biau­ja, ko­vo­da­mos su Ru­si­jos ke­lia­ma ki­ber­ne­ti­ne grės­me, ne­tgi Mask­vai vyk­dant „des­ta­bi­li­za­ci­jos kam­pa­ni­ją“, ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je vy­riau­sia­sis va­das.

JAV generolas Curtisas Scaparrotti sakė įstatymų leidėjams, kad Rusija stengiasi sugriauti NATO, iš dalies pasitelkdama internetu platinamą apgaulingą informaciją.

„Rusija vykdo destabilizacijos kampaniją ir siekia pakeisti esamą tarptautinę tvarką, suskaldyti NATO ir sumenkinti JAV lyderystę visame pasaulyje“, – sakė C. Scaparrotti JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komitetui, vykdančiam kariuomenės civilinę priežiūrą.

„Akivaizdu, kad Rusija nori ir gali daryti įtaką, platinti dezinformaciją ir griauti pasitikėjimą NATO Europoje, savo periferijoje Artimuosiuose Rytuose ir kitur. (...) Nuolat modernėjanti Rusijos kariuomenė veikia nuo Šaltojo karo laikų nematytu pajėgumu jūroje, sausumoje ir ore – kalbant atvirai, visose srityse.“

Senatorius demokratas Jackas Reedas paklausė C. Scaparrotti, ką jis mano apie JAV valstybinių įstaigų „vieningą atsaką“ į Rusijos keliamą kibernetinę grėsmę.

„Nemanau, kad musų institucijos efektyviai bendradarbiauja tarpusavyje, turint omeny, kokį energijos ir dėmesio lygį esame pajėgūs pasiekti“, – teigė generolas.

Pasak jo, Rusijos įtaka jaučiama visoje Europoje, tačiau labiausiai reikėtų susirūpinti dėl Balkanų pusiasalio.

„Rusija vykdo savo destruktyvią veiklą Balkanuose. Manau, kad šiam regionui neskyrėme pakankamo dėmesio“, – sakė C. Scaparrotti.

„Mano nuomone, turime dėti daugiau diplomatinių pastangų šiame regione. Taip pat turime tęsti savo saugumo reformą ir stiprinti mūsų ir tarptautinės bendruomenės pajėgumus Balkanuose“, – pridūrė jis.