JAV Aukščiausiasis Teismas nagrinės naujausią Donaldo Trumpo kelionių draudimą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas penk­ta­die­nį pra­ne­šė nag­ri­nė­siąs pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po nau­jau­sią ke­lio­nių drau­di­mą, ku­ris tai­ko­mas še­šių mu­sul­mo­niš­kų vals­ty­bių, Šiau­rės Ko­rė­jos ir Ve­ne­sue­los pi­lie­čiams.

Teismas praėjusį mėnesį leido vyriausybei iki nagrinėjimo taikyti šį draudimą, kurį buvo panaikinęs 9-asis apygardos apeliacinis teismas San Franciske.

„Visada žinojome, kad galiausiai šį klausimą spręs Jungtinių Valstijų Aukščiausiasis Teismas“, – sakė draudimą ginčijusių Havajų prokuroras Dougas Chinas.

„Tai bus svarbi diena teisingumui ir įstatymo viršenybei. Su nekantrumu laukiame bylos nagrinėjimo Teisme“, – sakoma D. Chino pareiškime.