Japonijos olimpinio komiteto vadovas Prancūzijoje apkaltintas korupcija
Ja­po­ni­jos olim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vas Par­yžiu­je bu­vo ap­kal­tin­tas ko­rup­ci­ja, penk­ta­die­nį pra­ne­šė šal­ti­nis teis­mų sis­te­mo­je.

Kaltinimai Tsunekazu Takedai yra susiję su sprendimu suteikti Tokijui teisę rengti 2020 metų olimpiadą.

Ts. Takedą ketvirtadienį apkaltino teisėjai, atliekantys tyrimą dėl galimo 2 mln. eurų sumokėjimo prieš Japonijos paskyrimą 2020 metų žaidynių šeimininke.