Izraelis Lenkijai: įstatymas nepakeis faktų
Iz­rae­lio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ša­lis „ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja“ iš­va­ka­rė­se vy­ku­siam Len­ki­jos Se­na­to bal­sa­vi­mui, per ku­rį bu­vo pri­im­tas kon­tro­ver­siš­kas įsta­ty­mas, drau­džian­tis pri­skir­ti Len­ki­jai kal­tę už nu­si­kal­ti­mus, pa­da­ry­tus per Ho­lo­kaus­tą.

Izraelis „itin rimtai (žiūri) į bet kokius bandymus pakeisti istorinę tiesą“, sakoma pareiškime.

Joks įstatymas „nepakeis faktų“, priduriama jame.

Šis įstatymas numato trejus metus laisvės atėmimo asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl nacių nusikaltimų, arba vartojantiems formuluotę „Lenkijos mirties stovyklos“. Įstatymo projektas buvo patvirtintas 57 balsais prieš 23; dar du senatoriai susilaikė.

Žemieji parlamento rūmai, kuriuos, kaip ir Senatą, kontroliuoja valdančioji dešiniojo sparno partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS), šį įstatymo projektą priėmė penktadienį, ir jis iškart sukėlė Izraelio ir viso pasaulio žydų bendruomenių nepasitenkinimą.

Kad įstatymas įsigaliotų, per 21 dieną jį dar turės pasirašyti Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.

Teoriškai jis galėtų vetuoti tą įstatymą, tačiau pirmadienį kalbėdamas per valstybinę televiziją TVP A. Duda sakė, kad „tikrai negalime trauktis atgal; turime teisę apginti istorinę tiesą“.