Izraelio ministrai palaiko siūlymą drausti filmuoti karius
Iz­rae­lio mi­nis­trai sek­ma­die­nį iš­reiš­kė par­amą įsta­ty­mo pro­jek­tui, nu­ma­tan­čiam 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę tiems, ku­rie fil­muo­ja ar fo­tog­ra­fuo­ja ka­rius su kenks­min­gais ke­ti­ni­mais, pa­skel­bė tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Ministrų komitetas išreiškė pritarimą įstatymui, baudžiančiam žmones, kurie „filmuoja ar fotografuoja pareigą atliekančius karius tam, kad demoralizuotų juos ir Izraelio žmones“.

Įstatymas teismams suteiktų galią pažeidėjus įkalinti penkiems metams. Tuo tarpu dešimties metų bausmė grėstų tiems, kurie esą bandė „pakenkti valstybės saugumui“.

Įstatymo projektą rėmė nacionalistinė partija „Yisrael Beitenu“. Prie jo taip pat prisidėjo gynybos ministras Avigdoras Liebermanas.

Po ministrų kabineto patvirtinimo, A. Liebermanas pranešime teigė užbaigsiąs „teroro palaikytojų bandymus žeminti karius“.

Siūlomas įstatymas sulaukė ir nemažai kritikos, daugiausia dėl to, kad projektas galimai yra varžantis žodžio laisvę.

Liberalus Izraelio demokratijos institutas mano, kad dviprasmiška įstatymo projekto formuluotė gali uždrausti bet kam už kariuomenės ribų dokumentuoti Izraelio karių veiklą.

Politiniai šaltiniai naujienų agentūrai tvirtino, kad įstatymo formuluotė proceso metu turėtų keistis.