Italijos Senatas pritarė naujai populistų vyriausybei
Ita­li­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas an­tra­die­nį lai­mė­jo pir­mą­jį iš dvie­jų jo vy­riau­sy­bei pa­tvir­tin­ti rei­ka­lin­gų bal­sa­vi­mų, prieš ku­rį sa­vo kal­bo­je par­agi­no įves­ti „pri­va­lo­mą“ prie­globs­čio pra­šy­to­jų pa­skirs­ty­mą po Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis ir per­žiū­rė­ti sank­ci­jas Ru­si­jai.

Kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lygos“ ir prieš isteblišmentą nusistačiusio Penkių žvaigždučių judėjimo (M5S) koalicinę vyriausybę palaikė 171 senatorius, prieš balsavo 117, o 25 susilaikė.

Trečiadienį koalicija sieks galutinio patvirtinimo per balsavimą Deputatų Rūmuose, kur taip pat turi daugumą.

Politikos naujoko Giuseppe Conte vadovaujama populistų vyriausybė buvo prisaikdinta penktadienį, po beveik tris mėnesius trukusios politinės suirutės, privertusios sunerimti ES pareigūnus ir išgąsdinusios finansų rinkas.

Prieš balsavimą kreipdamasis į Senatą G. Conte akcentavo kelias svarbiausias koalicijos programos nuostatas, įskaitant griežtą migracijos politiką, griežto taupymo atsisakymą ir planus imtis žingsnių pagerinti santykius su Maskva.

53 metų premjeras taip pat pakartojo, kad jo vyriausybė palaiko šalies narystę Europos Sąjungoje, bei teisino jai klijuojamą „prieš isteblišmentą nusistačiusių populistų“ etiketę.

„Jei populizmas yra valdančiosios klasės požiūris, kai atsižvelgiama į žmonių poreikius, ir prieš isteblišmentą nukreiptos priemonės, skirtos sukurti naują sistemą, panaikinančią senas privilegijas... tuomet šią vyriausybę palaikančios politinės jėgos vertos tokių etikečių“, – sakė G. Conte.