Italija ragina Prancūziją būti dosnesne migrantams
Ita­li­jos kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Mat­teo Sal­vi­ni tre­čia­die­nį ap­kal­ti­no Pra­ncū­zi­ją ne­vyk­dant sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl mig­ran­tų pri­ėmi­mo bei par­agi­no ša­lį pa­de­mons­truo­ti „dos­nu­mą“ ir pri­im­ti dau­giau at­vy­kė­lių.

Savo kalboje Senate M. Salvini pabrėžė, kad Prancūzija priėmė tik 640 iš daugiau kaip 9 tūkst. migrantų, kuriuos šalis pažadėjo priimti iš Italijos.

Jis pareikalavo, kad Prancūzija pereitų nuo „žodžių prie veiksmų ir pademonstruotų dosnumo ženklą“, priimdama daugiau migrantų.