Ispanijos teismas konsultuosis su ETT dėl ekstradicijos procedūrų
Is­pa­ni­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pra­ne­šė, kad ty­ri­mą dėl Ka­ta­lo­ni­jos se­pa­ra­tis­tų ban­dy­mo at­sis­kir­ti nuo Is­pa­ni­jos at­lie­kan­tis jo tei­sė­jas svars­to ga­li­my­bę pa­si­kon­sul­tuo­ti su Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mu (ETT) dėl eks­tra­di­ci­jos tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių pro­ce­dū­rų.

Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai iš Katalonijos pabėgęs šio Ispanijos regiono prezidentas Carlesas Puigdemont'as buvo paleistas už užstatą Vokietijoje, vienos žemės teismo teisėjams atmetus Ispanijos prašymą jį išduoti dėl kaltinimo maištu. Tačiau teismas paliko galioti C. Puigdemont'ui kaltinimą dėl lėšų išeikvojimo.

Pasak Aukščiausiojo Teismo atstovės, teisėjas Pablo Llarena planuoja pradėti konsultacijas su aukščiausios instancijos Europos teismu dėl arešto orderio galiojimo Bendrijos ribose, siekiant panaikinti politinius ir biurokratinius suvaržymus ekstradicijos iš vienos ES narės į kitą atvejais.

Teismo atstovė daugiau informacijos nepateikė, tačiau paaiškino, kad šių konsultacijų tikslas yra įnešti daugiau aiškumo į C. Puigdemont'o ekstradicijos procesą.