Ispanija kaltina Italiją “antieuropietiškumu“
Is­pa­ni­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ped­ro San­che­zas ap­kal­ti­no nau­ją­ja Ita­li­jos po­pu­lis­tų vy­riau­sy­bę vyk­dant „an­tieu­ro­pie­tiš­ką“ im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, ku­ri na­cio­na­li­nius in­te­re­sus iš­ke­lia aukš­čiau Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­stan­gų su­for­muo­ti vie­nin­gą fron­tą.

Tuo pačiu P. Sanchezas pastebėjo, kad kitos ES šalys nepadėjo Italijai susitvarkyti su migrantų, plūstančių per Viduržemio jūrą, srautais.

Ispanijos laikraščiui „El Pais“ premjeras sakė, kad didžiausias iššūkis ES šiuo metu yra „eurofobija“, nes kai kurios bendrijos narės vengia susitarti dėl bendros politikos.

Jo komentarai pasirodė ES lyderiams renkantis Briuselyje aptarti vieningesnio požiūrio į migraciją.

Naujoji Ispanijos centro kairiųjų vyriausybė laikosi atviresnio požiūrio į migraciją. Be kita ko, ji suteikė galimybę dokumentų neturintiems emigrantams gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas.