Iš Vengrijos traukiasi milijardieriaus George'o Soroso fondas
Veng­ri­jo­je gi­męs JAV mi­li­jar­die­riaus fi­lan­tro­po Geor­ge'o So­ro­so fon­das an­tra­die­nį pa­skel­bė nu­trau­kian­tis sa­vo veik­lą Veng­ri­jo­je ir per­si­ke­lian­tis į Vo­kie­ti­ją dėl prem­je­ro Vik­to­ro Or­ba­no „rep­re­si­nės“ po­li­ti­kos.

„Atviros visuomenės fondas, Vengrijoje susiduriantis su vis labiau represine politine ir teisine aplinka, Budapešte vykdomas tarptautines operacijas ir darbuotojus perkelia į Vokietijos sostinę Berlyną“, – sakoma organizacijos pranešime.