Iš JK emigravo rekordinis skaičius ES piliečių
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) Na­cio­na­li­nės sta­tis­ti­kos biu­ro (angl. Of­fi­ce for Na­tio­nal Sta­tis­tics; ONS) duo­me­ni­mis, 2017 m. iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių į JK at­vy­ko 240 000 ES pi­lie­čių, o iš­vy­ko – 139 000. Šis gry­no­sios mig­ra­ci­jos (skir­tu­mo tarp at­vyks­tan­čių ir iš­vyks­tan­čių žmo­nių) iš ES ša­lių ro­dik­lis (101 000 žmo­nių) yra ma­žiau­sias nuo pat 2013 m. ko­vo, kai į JK at­vy­ko 95 000 ES pi­lie­čių dau­giau nei iš­vy­ko.

2017 m. bendras grynosios migracijos skaičius siekė 282 000 žmonių arba 33 000 žmonių daugiau nei 2016 m., kuomet didžiausią įtaką grynosios migracijos padidėjimui padarė studentų migracija iš trečiųjų (ES nepriklausančių) valstybių.

Statistiniais duomenimis, grynoji migracija didžiausia buvo 2015–2016 m., o vėliau stabilizavosi ir išlieka beveik tokia pati – imigracija iš visų pasaulio šalių į JK siekia apie 630 000 žmonių per metus, o emigracija iš JK – apie 350 000.

Pasak JK vyriausybės, ji nori kontroliuoti migrantų iš ES šalių skaičių siekiant sumažinti migrantų spaudimą viešajam sektoriui ir minimalaus atlyginimo augimui. Kita vertus, Direktorių instituto, vienijančio kompanijų vadovus, teigimu, JK kompanijos sunkiai randa kvalifikuotų darbuotojų, todėl paragino šalies premjerę Theresa May laikytis „atvirų durų“ politikos imigrantų atžvilgiu.