Iranas: JAV sprendimas įvesti į Siriją karius nuo pat pradžių buvo „klaidingas“
Te­he­ra­nas šeš­ta­die­nį pir­mą kar­tą ofi­cia­liai ko­men­tuo­da­mas JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) spren­di­mą iš­ves­ti ame­ri­kie­čių ka­rius iš Si­ri­jos par­eiš­kė, kad šių pa­jė­gų bu­vi­mas to­je ša­ly­je iš pat pra­džių bu­vo „klai­din­gas ir ne­lo­giš­kas“.

„Amerikiečių pajėgų dislokavimas iš pat pradžių buvo iš esmės klaidingas ir nelogiškas žingsnis bei pagrindinė nestabilumo ir nesaugumo regione priežastis“, – per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi.

Sirijoje dislokuotus kariškius grąžinti namo nurodęs D. Trumpas ketvirtadienį pažadėjo, kad Vašingtonas nebebus „Artimųjų Rytų policininkas“.

Irano revoliucijos gvardija irgi yra dislokavusi Sirijoje savo vadų ir karinių patarėjų kontingentą, remiantį prezidentą Basharo al Assado pajėgas. Be to, šiitiška respublika į kovos veiksmų zoną taip pat yra nugabenusi daug ginkluotės ir pasiuntusi į Siriją tūkstančius kovotojų iš įvairių šalių.

Jungtinės Valstijos šiuo metu turi Sirijoje apie 2 tūkst. karių, dislokuotų dviejuose rajonuose palei Irako sieną. Viena jų užduočių yra varžyti iraniečių pajėgas.