Indonezijos cunamio aukų padaugėjo iki 373
Po ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo In­do­ne­zi­jo­je ki­lęs cu­na­mis pa­sig­lem­žė ma­žiau­siai 373 gy­vy­bes, o dar per 1 400 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti, pir­ma­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Apie 128 žmonės tebelaikomi dingusiais.

Cunamis po ugnikalnio išsiveržimo šeštadienio vakarą užliejo vakarinę Javos dalį ir pietinę Sumatros salos dalį.