Gruzija prezidentą rinks antrajame ture
Gru­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se pir­mau­ja val­dan­čio­sios par­ti­jos „Gru­zi­jos sva­jo­nė“ re­mia­ma ne­prik­lau­so­ma kan­di­da­tė Sa­lo­mė Zu­ra­biš­vi­li ir opo­zi­ci­jai at­sto­vau­jan­tis Gri­go­las Va­ša­dzė, bet nė vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko 50 proc. bal­sų, to­dėl nu­ga­lė­to­jas pa­aiš­kės an­tra­ja­me tu­re, ro­do pir­ma­die­nį par­yčiais Cen­tri­nės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­skelb­ti ne­ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai.

Suskaičiavus daugiau kaip 90 proc. balsų paaiškėjo, kad S. Zurabišvili gavo 38,61 proc., o opozicinio Vieningojo nacionalinio judėjimo kandidatas G. Vašadzė – 37,69 proc. balsų.

Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, rinkėjų aktyvumas siekė 46,74 proc. – rinkimuose dalyvavo 1,638 mln. žmonių.

Kadangi nė vienas iš 25-ių pretendentų į prezidentus per pirmąjį turą negavo daugiau kaip 50 proc. rinkėjų paramos, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai lapkritį varžysis antrajame rinkimų rate.

Gruzijos prezidentas tiesioginiu balsavimu renkamas paskutinį kartą. Pagal 2010-aisiais pradėtą konstitucinę pertvarką šalis pereina prie parlamentinės valdymo formos. Pasibaigus naujojo prezidento šešerių metų kadencijai, būsimus šalies vadovus rinks 300-ies narių Rinkimų kolegija. Prezidento įgaliojimai jau dabar gerokai apkarpyti, o įtakingiausias šalies politikas yra vyriausybės vadovas.