Graikija išsiunčia 2 Rusijos diplomatus
Grai­ki­ja iš ša­lies iš­siun­tė du Ru­si­jos dip­lo­ma­tus ir ne­įsi­leis dar dvie­jų, ša­lies vy­riau­sy­bei su­ži­no­jus apie Ru­si­jos fi­nan­si­nę par­amą dva­si­nin­kams ir ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms, kad jie pro­tes­tuo­tų prieš su­tar­tį, ku­ria bu­vo sie­kia­ma už­baig­ti il­gai tru­ku­sį Grai­ki­jos ir Ma­ke­do­ni­jos gin­čą dėl pa­sta­ro­sios pa­va­di­ni­mo, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė vie­nas par­ei­gū­nas.

Rusijos pareigūnams buvo nurodyta iki penktadienio išsiųsti du minėtus pareigūnus namo, šaltinis sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“.

Kol kas neaišku, ar rusų diplomatai jau išvyko iš Graikijos.

Pareigūnas nebuvo įgaliotas viešai kalbėti šiuo klausimu, todėl kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.

Jis sakė nemanantis, kad šis žingsnis smarkiai pablogins Graikijos ir Rusijos santykius, tačiau tam tikras „atšalimas“ nusimato.

Birželį sudarytu susitarimu turi būti išspręstas dešimtmečių senumo ginčas, kilęs netrukus po to, kai Makedonija 1991 metais paskelbė nepriklausomybę nuo Jugoslavijos. Pagal šį susitarimą šalis bus pervardyta į „Šiaurės Makedoniją“, o Graikija neblokuos šios šalies siekio tapti ES ir NATO nare.

Atėnai argumentavo, kad Makedonijos pavadinimas suponuoja Skopjės teritorines pretenzijas į Graikijos šiaurinę provinciją, irgi vadinamą Makedonija, taip pat uzurpuoja senovės graikų paveldą.