Graikija ir Ispanija sutiko priimti atgal registruotus migrantus iš Vokietijos: Berlynas
Vo­kie­ti­ja penk­ta­die­nį par­eiš­kė pa­sie­ku­si su­si­ta­ri­mus su Grai­ki­ja bei Is­pa­ni­ja, ku­rios su­ti­ko pri­im­ti jo­se re­gis­truo­tus mig­ran­tus; šiuo žings­niu sie­kia­ma iš­spręs­ti gin­čą, su­kė­lu­sį grės­mę tra­piai vo­kie­čių kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel koa­li­ci­jai.

„Graikija ir Ispanija yra pasirengusios priimti prieglobsčio prašytojus, identifikuotus vokiečių pareigūnų Vokietijos ir Austrijos pasienyje ir turinčius „Eurodac“ registraciją šiose šalyse“, – sakoma Vokietijos vyriausybės pranešime, kuriame minima Europos Sąjungos prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudų duomenų bazė.