George Soroso funduotas universitetas Vengrijoje keliasi į Vieną
Cen­tri­nės Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tas (CEU), aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rią įkū­rė fi­lan­tro­pas Geor­ge So­ro­sas, kel­sis į Vie­ną, jei­gu jos tei­si­nio sta­tu­so prob­le­ma Veng­ri­jo­je ne­bus iš­spręs­ta iki gruo­džio 1 die­nos.

CEU ilgą laiką gyveno vyriausybės spaudimo sąlygomis, kurios nuomone universitetas veikė tam neturėdamas teisinių pagrindų.

Šiandien CEU rektorius Michaelas Ignatieffas paskelbė, kad vyriausybė prieš tris savaitės parodė, jog neplanuoja patvirtinti susitarimo su Niujorku, kuriame registruotas CEU, jog leis universitetui laisvai veikti Vengrijoje.

Rektorius taip pat pranešė, kad situacijai nesikeičiant, CEU studentus perkels į Vieną ir jog po 15 mėnesių derybų tapo aišku, kad dabartinė valdžia toliau vykdys savo politiką, o universitetas tokiomis sąlygomis nebegali ilgiau veikti.

CEU studijuoja nemažai Rytų Europos gyventojų, tame tarpe ir keli Lietuviai.