Futbolas ir politika
Vie­na skan­da­lin­giau­sių 2018 me­tų Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to is­to­ri­jų bu­vo po­li­ti­zuo­ta. Po Kroa­ti­jos rink­ti­nės per­ga­lės prieš Ru­si­ją, kroa­tas Do­ma­goj Vi­da nu­si­fil­ma­vo tar­da­mas šū­kį „Šlo­vė Ukrai­nai!“. Tai FI­FA pa­lai­kė po­li­ti­ka­vi­mu, už ku­rį žai­dė­ją, di­de­lę da­lį sa­vo kar­je­ros pra­lei­du­sį Ki­je­ve, nu­bau­dė įspė­ji­mu.

Tačiau oficialioje FIFA World Cup paskyroje svetainėje „Twitter“ neseniai buvo publikuota nuotrauka, kurioje aiškiai matyti Rusijos okupuoto Ukrainos miesto Sevastopolio pavadinimas, užrašytas ant Rusijos vėliavos. Taip pat neseniai oficialioje Pasaulio futbolo čempionato laidoje viena iš vedėjų dėvėjo SSRS marškinėlius.

Kyla objektyvus klausimas: jeigu FIFA taip aktyviai ragina nepainioti sporto ir politikos, kodėl pati politikuoja savo oficialiuose kanaluose?