FSB: Ukrainos jūreivių negalima laikyti karo belaisviais, nes Rusija ir Ukraina nekariauja
Po in­ci­den­to Ker­čės są­siau­ry­je su­lai­ky­tų Ukrai­nos jū­rei­vių ne­ga­li­ma lai­ky­ti ka­ro be­lais­viais, nes tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos nė­ra ka­ri­nio konf­lik­to ar ka­ro, par­eiš­kė Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) at­sto­vas.

„Nurodyti Ukrainos piliečiai yra kaltinami dėl baudžiamojo nusikaltimo įvykdymo ir, remiantis 1949 metų rugpjūčio 12 d. pasirašyta Ženevos konvencija dėl elgesio su karo belaisviais, negali būti laikomi karo belaisviais, nes tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos nėra karinio konflikto ar karo“, – šeštadienį pareiškė FSB tyrimų valdybos piršininkas Michailas Šišovas.

Kaip žinoma, rusų pasieniečiai lapkričio 25 d. apšaudė ir vėliau sulaikė trys Ukrainos karinius laivus ir jų įgulas. Iš viso buvo suimti 24 Ukrainos piliečiai. Ukraina reikalauja, kad jiems būtų suteiktas karo belaisvių statusas.

Ukrainiečių jūreiviai yra kaltinami dėl neteisėto Rusijos Federacijos sienos kirtimo. Jiems gresia iki šešerių metų kalėjimo.

Lapkričio 29 d. visi jūreiviai buvo etapuoti į Maskvą į Lefortovo tardymo izoliatorių. Trys jūreiviai yra gydomi tardymo izoliatoriaus „Matroskaja tišina“ medicinos bloke.