Europos Sąjunga labiausiai pasitiki lietuviai
La­biau­siai Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­si­ti­ki gy­ven­to­jai­Lie­tu­vo­je (64 proc.), Bul­ga­ri­jo­je (57 proc.) ir Liuk­sem­bur­ge (56 proc.). Tai ro­do pa­sku­ti­nė „Eu­ro­ba­ro­me­tro“ apk­lau­sa.

Bendrai pasitikėjimas Europos Sąjunga išlieka didelis ir siekia 41 proc., 18-oje valstybių narių dauguma respondentų pasitiki ES.

Mažiausiai ES pasitiki graikai (23 proc.) ir britai (29 proc).