Europos Parlamentas patvirtino, kada bus rinkimai
Ki­tą­met Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai ES ša­ly­se vyks ge­gu­žės 23–26 d., o Lie­tu­vo­je – ge­gu­žės 26 d. To­kiam ES Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tui tre­čia­die­nį pri­ta­rė eu­ro­par­la­men­ta­rai. ES Ta­ry­ba šias da­tas tu­rė­tų ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Tiesioginiai Europos Parlamento (EP) rinkimai vyksta nuo 1979 m. kas penkerius metus. Nors planuojama, kad iš ES išstojus Jungtinei Karalystei jo narių sumažės nuo 751 iki 705, Lietuvoje toliau bus renkama 11 europarlamentarų.

Pagal ES sutartį nuo šių rinkimų rezultatų priklausys ir naujojo Europos Komisijos pirmininko kandidatūra.

EP rinkimų datai pritarė 492 EP nariai, nepritarė 14, o susilaikė 24. Savo ruožtu europarlamentarai patvirtino ir 2019 m. plenarinių posėdžių datas.