Europos Komisija skelbia karą Lenkijai
Eu­ro­pos Są­jun­ga pir­ma­die­nį pra­dė­jo tei­si­nę pro­ce­dū­rą prieš Len­ki­ją dėl prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos šios ša­lies Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (AT) re­for­mų, aš­trė­jant gin­čui tarp Briu­se­lio ir Var­šu­vos de­ši­nio­sios vy­riau­sy­bės.

„Atsižvelgus į pažangos stygių ir artėjantį naujo AT teisėjų išleidimo į pensiją režimo įgyvendinimą, (Europos) Komisija nusprendė šiandien skubos tvarka pradėti teisės pažeidimo procedūrą“, – žurnalistams sakė ES aukščiausiosios vykdomosios valdžios institucijos atstovas Margaritis Schinas.