Estijos pirmininkavimas Europos Sąjungai buvo sėkmingas
Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Sve­nas Mik­se­ris par­eiš­kė esąs pa­ten­kin­tas tuo, kaip jo ša­lis pir­mą kar­tą nau­jai­siais lai­kais pir­mi­nin­ka­vo Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai.

„Mano nuomone, Estijos pirmininkavimas buvo labai sėkmingas, – sakė jis interviu naujienų agentūrai „Interfax“. – Estijos pirmininkavimas Europos Sąjungoje buvo grindžiamas keturiais prioritetais: Europa su atvira ir novatoriška ekonomika, saugi ir apsaugota Europa, skaitmeninė Europa ir laisvas duomenų judėjimais, taip pat draugiška ir stabili Europa“.

S. Mikseris ypač išskyrė „sėkmingą Rytų partnerystės (įskaitant ES bendradarbiavimą su Azerbaidžanu, Armėnija, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina) viršūnių susitikimą, kuris baigėsi bendros deklaracijos priėmimu“.

Joje pažymėti konkretūs ekonomikos, švietimo, skaitmeninimo sričių projektai, „kurie pagerins gyvenimą milijonams žmonių ir sustiprins stabilumą kaimyniniuose su mumis regionuose“, nurodė ministras.

Jis dar pažymėjo, kad, Estijai pirmininkaujant Europos Sąjungoje, 25 ES narės Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos iniciatyva nusprendė stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje, padidinti išlaidas gynybai, įgyvendinti keletą bendrų projektų, tarp kurių paminėtinas karinio transporto judėjimo Europoje supaprastinimas ir paspartinimas.

„Labai svarbus prioritetas mums pirmininkaujant Europos Sąjungai buvo skaitmeninė sfera – mūsų iniciatyva spalį pirmą kartą teisinis Europos Sąjungos aktas buvo pasirašytas skaitmeniniu formatu“, – priminė Estijos URM vadovas.

Visuomeninių tarpvalstybinių paslaugų vartotojams sutarta dėl bendrųjų skaitmeninių vartų kūrimo, numatant vieno langelio principu ES veikiantį internetinį portalą.

Estijos iniciatyva daugiausia dėmesio buvo skirta kibernetinei gynybai ir kibernetiniam saugumui. Spalį Taline ES šalys patvirtino ir deklaraciją dėl skaitmeninio (elektroninio) valdymo, priminė S. Mikseris.