Estija išsiunčia vieną rusų diplomatą – sprendimas suderintas su premjeru
Es­ti­jo­je nu­spręs­ta iš ša­lies iš­siųs­ti Ru­si­jos ka­ri­nį at­ašė dėl to, kad Ru­si­jos veiks­mai ne­su­de­ri­na­mi su Vie­nos kon­ven­ci­jos pri­nci­pais, sa­kė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Sve­nas Mik­se­ris, dar pri­dū­ręs, kad šis spren­di­mas su­de­rin­tas su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Ju­ri Ra­tas'u.

„Žinoma, mes nuolat palaikome ryšį su ministru pirmininku. Kalbėjausi su Juri Ratas'u telefonu ketvirtadienį, penktadienį, kai jis buvo Briuselyje; asmeniškai susitikome vakar, taip pat ir šiai temai aptarti; mes koordinuojame visus žingsnius“, – kalbėjo S.Mikseris.

Atsakydama į ataką nervus paralyžiuojančia medžiaga Solsberyje, Estija išsiunčia iš šalies Rusijos karinį atašė Olegą Afanasjevą. Jis su šeima turi išvykti per septynias dienas.

„Estijos atsakas yra sudėtinė kovo 23 dieną sukoordinuoto ES šalių vadovų atsako dalis; atsakoma į Rusijos veiksmus ir jos nenorą visiškai ir atvirai bendradarbiauti su Didžiąja Britanija tiriant cheminę ataką Solsberyje ir patraukiant atsakomybei kaltuosius“, – nurodė S. Mikseris.

„Mes kaip ir anksčiau kviečiame Rusiją bendradarbiauti su Didžiąja Britanija ir tarptautine bendruomene, kad būtų nustatyta, kas stovi už šio nusikaltimo ir kas už jį atsakingas“, – pabrėžė S. Mikseris.“