ESBO sukritikavo Moldovos rinkimus
Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja (ES­BO) pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad ati­džiai ste­bė­ti par­la­men­to rin­ki­mai Mol­da­vi­jo­je bu­vo kon­ku­ren­ci­niai, bet kri­ti­ka­vo „aiš­kius bal­sų pir­ki­mo po­žy­mius“.

Pasak ESBO, sekmadienį įvykusius Moldovos rinkimus „temdė įtarimai dėl spaudimo valstybės tarnautojams“ ir „netinkamas valstybės resursų naudojimas“.

Ir prorusiškos, ir proeuropietiškos šalies jėgos kaltino valdančiąją Demokratų partiją didelio masto sukčiavimu per rinkimus.