ESBO stebėtojai: per paskelbtas paliaubas Rytų Ukrainoje – 1 721 pažeidimas
Eu­ro­pos Sau­gu­mo ir Bend­ra­dar­bia­vi­mo Or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) ste­bė­to­jai, vyk­dan­tys Spe­cia­lią­ją ste­bė­ji­mo mi­si­ją (SMM), Ry­tų Ukrai­no­je nuo ko­vo 30-ąją įsi­ga­lio­ju­sių Ve­ly­kų pa­liau­bų pra­džios už­fik­sa­vo 1 721 ug­nies nu­trau­ki­mo pa­žei­di­mą, ket­vir­ta­die­nį Ki­je­ve per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė ES­BO SMM va­do­vo pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ale­xan­der'as Hu­gas.

Nepaisant, kad kovotojai bei jų vadovybė yra nuolat raginami nutraukti karinius veiksmus, teritorijoje tebešaudoma, sakė A. Hugas.

Anot jo, ESBO SMM stebėtojai prasidėjus Velykų paliauboms užfiksavo 1 721 ugnies nutraukimo pažeidimą.

Praėjusią savaitę jų buvo pastebėta daugiau nei 5 tūkst., teigė A. Hugas.

Jis išreiškė viltį, kad per artėjantį stačiatikių Velykų savaitgalį pažeidimų sumažės.

Minos ir nesprogusios bombos nuolat kelia grėsmę vietos gyventojams ir ESBO stebėtojams, sakė A. Hugas, pridurdamas, kad teritorijoje būtina išvalyti minų laukus.