ES: Turkijos ir Rusijos susitarimas dėl Sirijos Idlibo privalo apsaugoti civilius
Tur­ki­jos ir Ru­si­jos su­da­ry­tas su­si­ta­ri­mas ne­reng­ti ka­ri­nės ope­ra­ci­jos sie­kiant at­si­ko­vo­ti pa­sku­ti­nio Si­ri­jos su­ki­lė­lių bas­tio­no – Id­li­bo pro­vin­ci­jos – kon­tro­lę pri­va­lo ap­sau­go­ti ci­vi­lius ir už­ti­krin­ti hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos tei­ki­mą, an­tra­die­nį par­eiš­kė Eu­ro­pos Są­jun­ga.

„Tikimės, kad susitarimas, kurį, pasak pranešimų, Rusijos ir Turkijos prezidentai pasiekė vakar, garantuos civilių gyvybių ir infrastruktūros apsaugą bei garantuos netrukdomą ir tvarią humanitarinės pagalbos prieigą“, – žurnalistams sakė Bendrijos diplomatijos vadovės Federicos Mogherini atstovė Maja Kocijančič.